1. Právne Informácie
 2. Zásady Ochrany Osobných Údajov

Všeobecné zásady ochrany súkromia a osobných údajov spoločnosti Toyota

Toyota Motor Europe NV/SA („TME“)
+
Toyota Central Europe sp.z o.o. („TCE“)

1. Úvod

Spoločnosť Toyota rešpektuje vaše súkromie. Bez ohľadu na to, či ste v kontakte so spoločnosťou Toyota ako zákazník, spotrebiteľ, zástupca verejnosti, atď., máte právo na ochranu vašich Osobných údajov. Tieto údaje sa môžu týkať vášho mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, ale aj identifikačného čísla vozidla (VIN), (zemepisnej) polohy atď.

V týchto Všeobecných zásadách ochrany súkromia a osobných údajov spoločnosti Toyota (ďalej len „tieto Zásady“) popisujeme, ako zhromažďujeme vaše Osobné údaje a prečo ich zhromažďujeme, čo s vašimi osobnými údajmi robíme, s kým ich zdieľame, ako ich chránime a aké možnosti v súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte.

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich Osobných údajov v rámci rôznych služieb, nástrojov, aplikácií, webových stránok, portálov, (online) predajných akcií, marketingových akcií, sponzorovaných platforiem sociálnych médií atď., ktoré sú poskytované alebo prevádzkované nami.  Tieto Zásady obsahujú všeobecné pravidlá a vysvetlenia. Dopĺňajú ich o osobitné oznámenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa konkrétnych služieb, nástrojov, aplikácií, webových stránok, portálov, (online) redajných akcií, marketingových akcií, sponzorovaných platforiem sociálnych médií atď., ktoré sú poskytované alebo prevádzkované  spoločnosťou Toyota alebo v jej mene. Tieto oznámenia o ochrane osobných údajov vám budú oznámené vždy, keď budú vaše Osobné údaje potrebné v rámci vyššie uvedených činností (napríklad prostredníctvom webových stránok, portálov, jednotlivých komunikačných služieb, spravodajcov, upomienok, prieskumov, ponúk, akcií atď.).

Tieto Zásady sa vzťahujú na všetky vaše Osobné údaje zhromažďované a používané spoločnosťou Toyota Motor Europe NV/SA a/alebo TCE, ktoré sú v týchto Zásadách uvedené ako „Toyota“, „my“, „nás” a „naše”.

Ak prijmete ustanovenia týchto Zásad, súhlasíte so spracovaním vašich Osobných údajov spôsobmi, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách.

Na konci týchto Zásad nájdete definície niektorých kľúčových pojmov použitých v týchto Zásadách, ktoré začínajú veľkými písmenami (napríklad Osobné údaje, Spracovanie, Prevádzkovateľ údajov...).

2. Kto je zodpovedný za spracovávanie vašich osobných údajov?

Toyota Motor Europe NV/SA („TME“)
Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60
1140 Brusel
Belgicko

a/alebo

Toyota Central Europe sp. z o.o. („TCE“)
ul. Konstruktorská 5
02-673 Varšava
Poľsko

3. KOHO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V PRÍPADE OTÁZOK ALEBO POŽIADAVIEK? KONTAKTNÉ MIESTO ochrany údajov

Zriadili sme Kontaktné miesto ochrany osobných údajov, ktoré bude vybavovať vaše otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto Zásad, akéhokoľvek konkrétneho oznámenia o ochrane osobných údajov, vašich Osobných údajov (a ich Spracovanie).

V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí alebo sťažností týkajúcich sa uplatňovania týchto zásad alebo uplatňovania vašich práv, ako je uvedené v týchto zásadách, nás môžete kontaktovať na Kontaktnom mieste ochrany osobných údajov:

 • laws@laws.sk, alebo
 • Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Varšava, ul. Konstruktorská 5, Poľsko
   

4. Hlavné zásady

Vážime si vaše Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, a zaväzujeme sa spracovávať vaše Osobné údaje čestne, transparentne a bezpečne. Hlavné zásady, ktoré spoločnosť Toyota uplatňuje, sú:

 • Zákonnosť: vaše Osobné údaje budeme zhromažďovať iba spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom.
 • Minimalizácia údajov: obmedzíme zhromažďovanie vašich Osobných údajov na to, čo je priamo relevantné a nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Obmedzenie účelu: vaše Osobné údaje budeme zhromažďovať iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nebudeme ich ďalej spracovávať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.
 • Presnosť: vaše osobné údaje budeme uchovávať presné a aktuálne.
 • Zabezpečenie a ochrana údajov: zavedieme technické a organizačné opatrenia, ktoré zaistia zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia a ochrany osobných údajov, okrem iného s ohľadom na povahu vašich Osobných údajov, ktoré majú byť chránené. Takéto opatrenia umožňujú zabrániť akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu, náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo zmene a akejkoľvek inej nezákonnej forme Spracovania.
 • Prístup a oprava: vaše Osobné údaje budeme spracovávať v súlade s vašimi zákonnými právami.
 • Obmedzenie uchovávania: vaše Osobné údaje budeme uchovávať spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov a nie dlhšie, než je nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Ochrana pri medzinárodnom prenose: Zabezpečíme, aby vaše Osobné údaje prenášané mimo EHP boli primerane chránené.
 • Záruky voči tretím stranám: Zabezpečíme, aby prístup k Osobným údajom (a ich prenos tretím stranám) prebiehal v súlade s platnými právnymi predpismi a s vhodnými zmluvnými zárukami.
 • Zákonnosť priameho marketingu a súbory cookies: Keď vám posielame propagačné materiály alebo umiestňujeme súbory cookies do vášho počítača, zabezpečíme, aby sme tak urobili v súlade s platnými právnymi predpismi.
   

5. SPRACOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV: Aké osobné údaje zhromažďujeme A Z AKÝCH PRÁVNYCH DÔVODOV

Vždy, keď budeme vyžadovať vaše Osobné údaje, budeme vás vždy jasne informovať, ktoré z vašich Osobných údajov zhromažďujeme. Tieto informácie vám budú poskytnuté prostredníctvom samostatného oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude napríklad súčasťou konkrétnych služieb (vrátane komunikačných služieb), elektronických spravodajcov, upomienok, prieskumov, ponúk, pozvánky na podujatia atď.

Upozorňujeme, že v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov môžu byť vaše Osobné údaje spracovávané, ak:

 • ste nám poskytli váš súhlas na účely Spracovania (ako je popísané v oznámení o ochrane osobných údajov týkajúcom sa daného Spracovania). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že máte vždy právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať; alebo
 • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo
 • pri takomto Spracovaní sledujeme oprávnený záujem, ktorý neprevažuje nad vašimi právami na ochranu súkromia. Takýto oprávnený záujem vám bude riadne oznámený v oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré sa týka tohto konkrétneho Spracovania.
 • vyžaduje sa to zákonom
   

6. Na AKÉ účely SPRACOVÁVAME vaše osobné údaje

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať iba na konkrétne, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nebudeme ich ďalej spracovávať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

Takýmto účelom môže byť vybavenie objednávky, ktorú ste zadali, vylepšenie zážitku z vašej návštevy na niektorej z našich webových stránok alebo portálov, zlepšovanie našich produktov a služieb všeobecnejšie, ponuka služieb alebo aplikácií, marketingové akcie atď. Účel každého Spracovanie vašich Osobných údajov bude jasne definovaný v konkrétnom oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré sa týka tohto konkrétneho Spracovania. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bude prístupné napríklad na webovej stránke alebo na portáli, v aplikácii, v elektronickom spravodajcovi, atď.).

7. UDRŽIAVANIE SPRÁVNOSTI A AKTUÁLNOSTI VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre nás je dôležité udržiavať presné a aktuálne záznamy o vašich Osobných údajoch. O prípadných zmenách alebo chybách vo vašich Osobných údajoch nás čo najskôr informujte na Kontaktnom mieste ochrany osobných údajov (viď oddiel 3 „Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo požiadaviek?“).  Podnikneme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že akékoľvek nepresné alebo neaktuálne Osobné údaje budú vymazané alebo zodpovedajúcim spôsobom upravené.

8. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na prístup k vašim Osobným údajom, ktoré spracovávame, a ak sú vaše Osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov alebo chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa na Kontaktné miesto ochrany osobných údajov (pozri oddiel 3 „Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo požiadaviek?“).

9. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše Osobné údaje budeme uchovávať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré spracovávame vaše Osobné údaje, alebo aby sme dodržiavali zákon, alebo  ak potrebujete informácie o tom, ako dlho budú niektoré Osobné údaje pravdepodobne uchovávané pred ich vymazaním z našich systémov a databáz, obráťte sa na Kontaktné miesto ochrany osobných údajov (pozri oddiel 3 „Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo požiadaviek?“).

10. OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máme zavedený súbor technických a organizačných bezpečnostných opatrení na ochranu vašich Osobných údajov pred nezákonným alebo neoprávneným prístupom alebo použitím, ako aj pred náhodnou stratou alebo narušením ich integrity. Boli navrhnuté s ohľadom na našu IT infraštruktúru, potenciálny dopad na vaše súkromie a súvisiace náklady a v súlade s platnými štandardmi a praxou v odvetví.

Vaše Osobné údaje budú spracovávané Spracovateľom údajov tretej strany iba v prípade, že sa tento Spracovateľ údajov zaviaže dodržiavať tieto technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov.

Zachovanie bezpečnosti údajov znamená ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti vašich Osobných údajov:

 • Dôvernosť: vaše Osobné údaje chránime pred neželaným sprístupnením tretím stranám.
 • Integrita: vaše Osobné údaje chránime pred ich pozmenením neoprávnenými tretími stranami.
 • Dostupnosť: zabezpečíme, aby oprávnené osoby mali v prípade potreby prístup k vašim Osobným údajom.

Naše postupy zabezpečenia údajov zahŕňajú: zabezpečenie prístupu, zálohovacie systémy, monitorovanie, kontrolu a údržbu, riadenie bezpečnostných incidentov a kontinuity atď.

11. Používanie súborov cookie alebo podobných zariadení

Na našich webových stránkach používame súbory cookie. To nám pomáha poskytnúť vám lepšie služby pri prehliadaní našich webových stránok a tiež nám umožňuje naše stránky vylepšovať.

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie a o tom, ako sa im vyhnúť, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré sú k dispozícii na adrese: www.toyota.sk/pravne-informacie/subory-cookie

12. Zverejnenie osobných údajov

Na účely, na ktoré zhromažďujeme vaše Osobné údaje, ich môžeme poskytnúť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • V rámci našich organizácií a prostredí našej značky:
  • Naši oprávnení zamestnanci;
  • Naše pridružené a dcérske spoločnosti
  • Členovia našej autorizovanej siete predajcov a servisov, s ktorými ste boli v kontakte;
    
 • Obchodní partneri tretích strán:
  • Reklamné, marketingové a propagačné agentúry: pomáhajú nám dodávať a analyzovať efektivitu našich reklamných kampaní a akcií;
  • Obchodní partneri: napríklad dôveryhodné spoločnosti, ktoré môžu používať vaše Osobné údaje na poskytovanie služieb a/alebo produktov, ktoré ste si vyžiadali a/alebo ktoré vám môžu poskytnúť marketingové materiály (ak ste súhlasili s prijímaním takýchto marketingových materiálov). Žiadame takéto spoločnosti, aby vždy konali v súlade s platnými zákonmi a týmito Zásadami a venovali veľkú pozornosť dôvernosti vašich Osobných údajov;
  • Poskytovatelia služieb spoločnosti Toyota: Spoločnosti, ktoré poskytujú služby pre spoločnosť Toyota alebo v jej mene na účely poskytovania takýchto služieb (spoločnosť Toyota môže napríklad zdieľať vaše Osobné údaje s externými poskytovateľmi služieb súvisiacich s IT);
    
 • Ostatné tretie strany:
  • ak to vyžaduje zákon alebo pokiaľ je to zo zákona nevyhnutné na ochranu spoločnosti Toyota:
   • na dodržiavanie zákonov, vyhovenie žiadostiam úradov, súdnym príkazom, dodržanie zákonných postupov atď.;
   • na overenie alebo vynútenie dodržiavania zásad a dohôd spoločnosti Toyota a
   • na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Toyota a/alebo jej zákazníkov;
  • V súvislosti s podnikovými transakciami: V súvislosti s prevodom alebo odpredajom celého podniku alebo jeho časti, alebo inak v súvislosti s fúziou, konsolidáciou, zmenou kontroly, reorganizáciou alebo likvidáciou celého podniku spoločnosti Toyoty alebo jeho časti.

Upozorňujeme, že príjemcovia tretích strán uvedení v písmenách b) a c) vyššie – najmä poskytovatelia služieb, ktorí vám môžu ponúkať produkty a služby prostredníctvom služieb alebo aplikácií Toyota alebo prostredníctvom svojich vlastných kanálov – od vás môžu samostatne zhromažďovať Osobné údaje. V takom prípade sú tieto tretie strany výlučne zodpovedné za kontrolu týchto Osobných údajov a zaobchádzanie s nimi bude spadať pod ich zmluvné podmienky.

13. KONKRÉTNY KONTAKT S NAŠIMI AUTORIZOVANÝMI PREDAJCAMI A SERVISMI

Ak si kúpite vozidlo, iný produkt alebo službu od niektorého z našich Autorizovaných predajcov alebo Autorizovaných servisov, alebo ak im poskytnete svoje osobné údaje, budete mať s týmto Autorizovaným predajcom alebo Autorizovaným servisom samostatný vzťah. V takom prípade sa stanú prevádzkovateľom vašich Osobných údajov, prípadne spolu s nami. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich Osobných údajov jedným z Autorizovaných predajcov alebo Autorizovaných servisov ich kontaktujte priamo.

14. POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Ak používate nástroj spoločnosti Toyota (webovú stránku, portál…) konkrétne prihlásenie zo sociálnych médií (napríklad váš Facebook účet), Toyota zaznamená vaše Osobné údaje dostupné na týchto sociálnych sieťach, pričom vaše používanie týchto sociálnych médií znamená, že ste výslovne povolili odovzdanie vašich Osobných údajov zaznamenaných spoločnosťou Toyota prostredníctvom jej nástroja.

Spoločnosť Toyota niekedy uľahčuje zverejňovanie (osobných) údajov prostredníctvom sociálnych médií, ako je Twitter a Facebook. Tieto sociálne médiá majú svoje vlastné podmienky používania, ktoré musíte vziať do úvahy, keď ste aktívny na sociálnych médiách. Pripomíname, že zverejnenie na sociálnych sieťach môže mať určité dôsledky, a to aj pre vaše súkromie alebo pre súkromie osôb, ktorých Osobné údaje zdieľate, napríklad nemožnosť stiahnuť zverejnené údaje v krátkom čase. Ste plne zodpovední za Vami zverejnené údaje. Spoločnosť Toyota v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť.

15. PRENOSY mimo EHP

Vaše Osobné údaje môžu byť odoslané príjemcom, ktorí môžu byť mimo EHP, a môžu byť spracovávané nami a týmito príjemcami mimo EHP. V súvislosti s akýmkoľvek prenosom vašich Osobných údajov do krajín mimo EHP, ktoré vo všeobecnosti neponúkajú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v EHP, spoločnosť Toyota zavedie vhodné konkrétne opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany vašich Osobných údajov. Tieto opatrenia môžu napríklad spočívať napríklad v tom, že sa s príjemcami dohodnú na záväzných zmluvných doložkách zaručujúcich takúto primeranú úroveň ochrany.

Vždy vás budeme jasne informovať, keď budú vaše osobné údaje prenesené mimo EHP. Tieto informácie vám budú poskytnuté prostredníctvom samostatného oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude napríklad súčasťou konkrétnych služieb (vrátane komunikačných služieb), elektronických spravodajcov, upomienok, prieskumov, ponúk, pozvánky na podujatia atď.

16. Vaše MOŽNOSTI a vaše práva

Chceme byť voči vám čo najtransparentnejší, aby ste sa mohli zmysluplne rozhodnúť, ako chcete, aby sme vaše Osobné údaje používali.

 • Vaše možnosti, ako chcete byť kontaktovaní

  V tejto súvislosti si môžete vybrať rôzne možnosti, ako chcete byť nami kontaktovaní, akým kanálom (napríklad e-mailom, poštou, prostredníctvom sociálnych médií, telefonicky...), za akým účelom a ako často, a to úpravou nastavenia ochrany súkromia na príslušnom zariadení alebo aktualizáciou profilu používateľa alebo účtu alebo podľa pokynov na zrušenie odberu uvedených v oznámení.

  Upozorňujeme, že v predvolenom nastavení, ak si nevyberiete žiadnu z možností, budete dostávať naše propagačné oznámenie s obvyklou frekvenciou príslušného zverejnenia.

 • VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vždy sa na nás môžete obrátiť na Kontaktnom mieste ochrany osobných údajov (pozri oddiel 3 „Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo požiadaviek?“) a zistiť, aké Osobné údaje o vás máme a aký je ich pôvod. Za určitých podmienok máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom, štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte a preniesť vaše Osobné údaje akejkoľvek tretej strane podľa vášho výberu.

 • Vaše opravy

  Ak zistíte chybu vo vašich Osobných údajoch, alebo ak zistíte, že sú neúplné alebo nesprávne, môžete od nás tiež požadovať, aby sme ich opravili alebo doplnili.

 • Vaše obmedzenia

  Máte právo požadovať obmedzenie Spracovania vašich Osobných údajov (napríklad pri kontrole správnosti vašich Osobných údajov).

 • Vaše námietky

  Môžete tiež vzniesť námietku proti používaniu vašich Osobných údajov na účely priameho marketingu (pokiaľ si to prajete, môžete nám tiež oznámiť, akým kanálom a ako často chcete byť nami kontaktovaní) alebo proti zdieľaniu vašich Osobných údajov s treťou stranou za tým istým účelom.

  Svoj súhlas s ďalším Spracovaním Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa obrátite na Kontaktné miesto ochrany osobných údajov (viď oddiel 3 „Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo požiadaviek?“).

Okrem toho môžete požadovať, aby sme vymazali všetky údaje, ktoré sa vás týkajú (s výnimkou niektorých prípadov, napríklad na preukázanie transakcie alebo ak to vyžaduje zákon).

Nakoniec upozorňujeme, že máte právo podať sťažnosť na Prevádzkovateľa údajov na príslušnom orgáne ochrany osobných údajov (ďalej len „Orgán ochrany osobných údajov“).

Pokiaľ ide o TME (ako Prevádzkovateľa údajov), príslušným orgánom ochrany osobných údajov je belgický Úrad ochrany osobných údajov. Pokiaľ ide o TCE ako Prevádzkovateľa údajov, príslušným orgánom ochrany osobných údajov je Office for Personal Data Protection se sídlem v st. Stawki 2, 00-193 Warsaw.

17. Právne informácie

Požiadavky týchto Zásad dopĺňajú a nenahrádzajú žiadne ďalšie požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. V prípade rozporu medzi tým, čo je uvedené v týchto Zásadách a požiadavkami platných právnych predpisov o ochrane údajov, majú prednosť príslušné právne predpisy o ochrane údajov.

Spoločnosť Toyota môže tieto Zásady kedykoľvek zmeniť a doplniť. Ak sa tak stane, upozorníme vás na prípadné zmeny a požiadame vás, aby ste si prečítali najnovšiu verziu našich Zásad a potvrdili že s nimi súhlasíte. Tieto Zásady môžete pravidelne kontrolovať aj na stránkach www.toyota.sk a informovať sa o prípadných zmenách.

18. Definície

V týchto Zásadách majú tieto pojmy nasledujúci význam:

 • Prevádzkovateľ údajov je organizácia, ktorá určuje účely a spôsob spracovania vašich Osobných údajov. Pokiaľ vás neinformujeme inak, Prevádzkovateľom údajov je/sú Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brusel, Belgicko) a/alebo   Toyota Central Europe sp. z o.o. Ďalšie informácie vám budú poskytnuté prostredníctvom samostatného oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude napríklad súčasťou konkrétnych služieb (vrátane komunikačných služieb), elektronických spravodajcov, upomienok, prieskumov, ponúk, pozvánok na podujatia atď.
 • Sprostredkovateľ údajov je osoba alebo organizácia, ktorá spracováva vaše Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa údajov.
 • Kontaktné miesto ochrany osobných údajov je kontaktné miesto (t. j. osoba vymenovaná spoločnosťou Toyota v príslušnej jurisdikcii), kde môžete adresovať Prevádzkovateľovi údajov vaše otázky alebo žiadosti týkajúce sa týchto zásad a/alebo (Spracovania) vašich Osobných údajov a ktoré budú riešiť takéto otázky a požiadavky.
 • EHP znamená Európsky hospodársky priestor (= členské štáty Európskej únie + Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).
 • Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré sa priamo týkajú vás alebo ktoré umožňujú vašu identifikáciu, napríklad vaše meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné číslo vozidla (VIN), (zemepisné) umiestnenie atď.
 • Spracovanie znamená zhromažďovanie, prístup a všetky formy používania vašich Osobných údajov.